PHP程序员学习笔记|如何学习PHP

个人总结的PHP学习方法

        今早再看《极客与团队》的时候看到很有意思的沟通技巧,大多数程序员特别反感他人对自己的程序指指点点但是在开发中难免会发生这种冲突,不过大部分开发者还是理解和宽容这...

阅读全文>>


站点统计
 • 建站日期: 2015-2-10 18:22
 • 运行时间: 3305 天
 • 日志总数: 221 篇
 • 置顶日志: 0 篇
 • 草稿数目: 15 篇
 • 待审文章: 0 篇
 • 页面数量: 0 个
 • 评论数量: 53 条
 • 微语数量: 5 条
 • 微语评论: 0 条
 • 友链数量: 1 个
 • 加密文章: 1 篇
 • 分类总量: 10 个
 • 父分类数: 10 个
 • 子分类数: 0 个
 • 用户数量: 1 人
 • 管理员数: 1 人
 • 驻站作者: 0 位
 • 标签数量: 11 个
 • 附件总量: 223 件
 • 最后发表: 2021-5-8 16:17订阅Rss